§715 Občanského zákoníku - Výměna bytu

Se souhlasem pronajímatelů se mohou nájemci dohodnout o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu. Odepře-li pronajímatel bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele.

Komentář:

Dohoda o výměně bytu je specifickým – obvykle dvoustranným, event. vícestranným právním úkonem, kterým dochází ke změně v subjektech nájemního vztahu, aniž by se jakkoli měnil jeho obsah.

Dohoda o výměně bytu musí splňovat obecné požadavky stanovené občanským zákoníkem na platné právní úkony. Může ji uzavřít pouze osoba způsobilá k takovému právnímu úkonu, která je nositelem nájemního práva k bytu, tedy nájemce.

Ust. § 715 se uplatní i tehdy, když je nájemním bytem pouze jeden z vyměňovaných bytů. K druhým, respektive ostatním bytům pak může druhému účastníkovi dohody o výměně bytu svědčit jiné neodvozené právo, například vlastnické právo k bytu nebo nemovitosti, tak i za nájem družstevního bytu, případně za jiné právo k bydlení.

Dohoda musí být uzavřena v písemné formě a musí k ní být udělen písemný souhlas pronajímatelů.

Pokud pronajímatel odmítne bez závažného důvodu nájemci udělit souhlas s výměnou bytu, dává §715 právo domáhat se soudně nahrazení projevu vůle pronajímatele.§ 716 Splnění dohody o výměně bytu

(1) Právo na splnění dohody o výměně bytu musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas; jinak právo zanikne.

(2) Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné okolnosti, že není možno splnění dohody na něm spravedlivě požadovat, může od dohody odstoupit; musí však tak učinit bez zbytečného odkladu. Povinnost k náhradě škody tím není dotčena.

Komentář:

Jestliže nedojde ke splnění dohody o výměně bytu, může se kterýkoliv účastník výměny bytu domáhat jejího splnění ve lhůtě do tří měsíců soudní cestou.

Účastník dohody o výměně bytu může od smlouvy odstoupit, došlo-li po uzavření dohody k závažným změnám, avšak musí tak učinit bez zbytečného odkladu. Vznikne-li odstoupením od smlouvy škoda, může se poškozený směnitel – oprávněný domáhat soudní cestou o náhradu škody.
Literatura:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanský zákoník – Komentář. ASPI Publishing, ISBN: 978-80-7357-395-9.
Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník - Velký akademický komentář. LINDE Praha a.s., ISBN: 978-80-7201-687-7.

Copyright © 2011 Výměna bytů Brno, pronájem bytů | Mapa stránek
Tvorba webu: IMP net s.r.o. - Web & SEO