Slovník pojmů

Dražba

Jedná se o veřejné jednání konané na návrh navrhovatele, při němž dochází k přechodu vlastnického, nebo jiného práva k předmětu dražby tomu, kdo za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku. Licitátor se při dražbě obrací na předem neurčený okruh osob. Na základě zákona rozlišujeme dva druhy dražby- dobrovolnou a nedobrovolnou (viz níže). Častými formami dražby jsou v dnešní době dražby na internetu.

Dražba dobrovolná

Jedna z forem dražby prováděná na návrh vlastníka nebo správce konkurzní podstaty.

Dražba nedobrovolná

Jedna z forem dražby prováděná na návrh dražebního věřitele, a to i proti vůli vlastníka předmětu dražby.

Exekuce

Exekuce je výkon rozhodnutí soudu, které nabylo právní moci. Jeho cílem je, aby věřitel (oprávněný) vymohl peněžité či nepeněžité plnění na dlužníkovi (povinném).

Exekutor

Exekutor je nezávislá fyzická osoba pověřená Ministerstvem spravedlnosti k tomu, aby vykonávala exekutorský úřad. Činnost exekutora spočívá v pomoci věřiteli (oprávněnému) rychle a účinně vymoci zpravidla peněžitou částku od dlužníka (povinného). Exekutor disponuje několik právy, například právo zjišťovat informace o majetku povinného, právo vstoupit do bytu, domu nebo kanceláře povinného i za jeho nepřítomnosti, získávat informace od zdravotních pojišťoven, advokátů, notářů, dopravců, provozovatelů telekomunikačních služeb, policie ČR aj.

Insolvence

Stav neschopnosti splácet své dluhy, plnit své závazky. Týká se jak firmy, tak občanů. Dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení je pak předmětem insolvenčního řízení.

List vlastnictví (LV)

List vlastnictví neboli výpis z katastru nemovitostí je veřejná listina obsahující soupis nemovitosti/í konkrétního vlastníka na daném katastrálním území dokládající toto vlastnictví. Jsou zde zapsaná případná věcná břemena, zástavní práva a jiná omezení k nemovitosti. List vlastnictví je základní listinou při prodeji či nákupu nemovitosti.

Strana: 1 | 2 | 3 | 4

Copyright © 2011 Výměna bytů Brno, pronájem bytů | Mapa stránek
Tvorba webu: IMP net s.r.o. - Web & SEO