Exekuce

Jak vám pomůžeme:

 • vyplatíme exekuce
 • pomůžeme vám se oddlužit a najdeme vám nové bydlení
 • dostaneme vás z bezvýchodné situace
 • ušetříme vám čas a peníze
 • garantujeme vám profesionální přístup

Naše společnost vám nabízí pomoc v případě, že dlužíte větší částku a hrozí vám exekuce nemovitosti. Překládáme vám možnost výměny vašeho bytu za jiný a levnější. Váš stávající byt vykoupíme, zajistíme jeho prodej a poskytneme vám nové, levnější, ale kvalitní bydlení. Z rozdílu peněz pak bude možné vaše dluhy pokrýt a vyrovnat.

Běžný postup při exekuci nemovitosti je prodej formou dražby. Nemovitost je oceněna soudním znalcem a poté je zahájena dražba. Tato dražba však není výhodná, jelikož exekutor má právo nemovitost prodat za cenu, která není tržní, a tedy nejvyšší. Jeho prioritou je rychlé uspokojení věřitele. Zpravidla se stává, že cena, za kterou je takto nemovitost prodána, je pro vás jako vlastníky nepříznivá.

Naším cílem je vaše spokojenost, proto se na nás ve vaší tíživé finanční situaci neváhejte obrátit. Jsme připraveni vám v tomto nelehkém období podat pomocnou ruku. Domluvte si s námi schůzku, my s vámi vaši situaci probereme a ukážeme vám možnosti, jak ji řešit.


Co je to exekuce?

Exekucí rozumíme výkon rozhodnutí soudu, které nabylo právní moci. Cílem tohoto řízení je vymožení peněžitého či nepeněžitého plnění na dlužníkovi.

Dlužníkem neboli povinným je ten, kdo má podle exekučního titulu něco plnit, vykonat či zaplatit. Jestliže je exekucí postižen majetek, který náleží do společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení také manžel/ka povinného.

Na druhé straně stojí v exekučním řízení věřitel neboli oprávněný, kterému z exekučního titulu svědčí nějaké právo.

Exekuční řízení se zahajuje vždy na návrh oprávněného.


Exekuční titul

Aby mohla exekuce proběhnout, oprávněný musí disponovat exekučním titulem, kterým je dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád):

 • vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
 • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu nebo exekutorský zápis
 • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jako i vykonatelný smír
 • vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Druhy exekucí

Rozlišujeme dva druhy exekucí- exekuce na peněžitá plnění a exekuce na nepeněžitá plnění.

 • Exekuci ukládající peněžité plnění lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů (jako je důchod, dávky státní sociální podpory ad.), přikázáním pohledávky (například odstavení účtu), prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo prodejem podniku.
 • Vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů se provádí exekuce na nepeněžitá plnění.

Způsob či kombinaci způsobů provedení exekuce i to, zda budou realizovány postupně či naráz, určuje exekutor.


Exekutor a jeho pravomoci

Exekutor je nezávislá, Ministerstvem spravedlnosti jmenovaná fyzická osoba, která je pověřená exekutorským úřadem. Při výkonu exekuční činnosti je exekutor vázán jak ústavou, zákony a jinými právními předpisy, tak i rozhodnutími soudu, vydanými ve věci exekuce.

Činnost exekutora spočívá v pomoci věřiteli rychle a účinně vymoci zpravidla peněžitou částku od povinného. Exekutor má právo zjišťovat informace o majetku povinného, spolupracuje se zdravotními pojišťovnami, advokáty, notáři, dopravci, provozovateli telekomunikačních služeb, s policií ČR aj. Dále je oprávněn vstoupit do bytu, domu nebo kanceláře povinného i za jeho nepřítomnosti.

Exekutora pro danou exekuci vybírá oprávněný.

Na základě posouzení vydává exekutor exekuční příkaz k provedení exekuce jím zvoleným způsobem. Proti tomuto exekučnímu příkazu není možný opravný prostředek. Majetek postižený exekučním příkazem nesmí povinný převést na jiného, nesmí jej zatížit nebo s ním jinak nakládat.

Veškeré náklady exekuce obsahující například odměnu exekutora, náhradu za ztrátu času při provádění exekuce či náhradu za doručení písemností hradí výhradně dlužník.

Copyright © 2011 Výměna bytů Brno, pronájem bytů | Mapa stránek
Tvorba webu: IMP net s.r.o. - Web & SEO